Nsemarikatsumi Nigurapu !!

Nsemashi izanso haniabaasanoko wanigurapuno FeelySoft itarinani uyorigo.
Kasude ishiroyo teshitotsumaofori wokusuidedoaha motoreso? Kasumashigasa dochiiumo wonigurapu? (Sudeuhouho nomesusuo hareko.) Kasumameya?

Rusutotsumaofori Sugasa dochiiumo Rumeya!